Programe de studii

Catedra de Germanistică face parte din Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine, Facultatea de Litere, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. Cu aproximativ 100 de studenţi înscrişi anual la cursurile specializării Limbă şi Literatură Germană şi Limbi Moderne Aplicate, fie care specializare A, fie B, Catedra de germanistică este a doua cea mai căutată specializare din Facultatea de Litere. Studenţii înscrişi la ciclul licenţă la germanistică pot opta să-şi continue studiul în cadrul masteratului “Cultură germană în context european”, un program multi şi interdisciplinar ce îmbină studiile culturale, cu traductologia şi socio-lingvistica. Catedra de germanistică este afiliată Şcolii doctorale de studii filologice, având conducător de doctorat în domeniul lingvisticii germane pe Dna Prof. Dr. Lucia Nistor.

01

STUDII DE LICENȚĂ (Bachelor)

Limba şi literatura germană (3 ani)

Studenţii germanişti sunt împãrţiţi pe grupe de curs practic în funcţie de nivelul de limbã. Pentru fiecare an de studiu, existã grupe de începãtori şi grupe de avansaţi.

Principalele cursuri:'

 • Limba germană (etimologie şi istoria limbii germane; morfologie; sintaxă; lexicologie)
 • Literatura germană (o imagine de ansamblu asupra istoriei literaturii germane; mari momente și figuri care au marcat literatura germană)
 • Introducere ı̂n teoria literaturii (introducere ı̂n problematica de bază a studiului literaturii; concepte-cheie şi metodologii de analiză a textului literar)
 • Civilizaţie germană şi austriacă (noţiuni de bază privind istoria şi cultura spaţiului de limbă germană)
 • Teoria si practica limbii / textului (cursuri practice de traduceri, conversaţie, exerciţii gramaticale, redactare/ analiză de text)
 • Didactica aplicată a limbii germane ca limbă străină (metodele de predare a limbii germane)

02

STUDII DE LICENȚĂ (Bachelor)

Limbi moderne aplicate (LMA) (3 ani)

Studenţii germanişti sunt împãrţiţi pe grupe de curs practic în funcţie de nivelul de limbã. Pentru fiecare an de studiu, existã grupe de începãtori şi grupe de avansaţi.

Principalele cursuri:

 • Limba germană (morfologie, sintaxă, lexicologie)
 • Introducere ı̂n lingvistică (introducere ı̂n problematica de bază a studiului lingvisticii; concepte-cheie)
 • Limbaje de specialitate (obiectivele specifice traducerii axate pe decodificarea limbajelor de specialitate)
 • Comunicare interculturală (noţiuni de bază din sfera conceptelor de „comunicare” şi „interculturalitate”)
 • Traducere computerizată (principalele noţiuni teoretice şi practice privind programele utilizate ı̂n traductologie şi interpretarea asistată)
 • Traductologie (obiectivele speciice domeniului cuprins ı̂ntre „ştiinţa” şi „arta” traducerii; aspecte concrete privind modaltăţile de evaluare ale unei traduceri)
 • Terminologie (metodele de lucru terminologic; cunoştinţele necesare ı̂ntocmirii de işe terminologice şi de elaborare de baze de date terminologice)
 • Instituţii europene (noţiuni de bază privind diversele Instituţii Europene şi raporturile dintre ele)

03

STUDII DE MASTER

Cultura germană ı̂n context european (2 ani)

Principalele cursuri:

 • Literatură şi cultură central-europeană (investigarea dimensiunilor identitare ale “Europei Centrale” la nivel cultural și literar)
 • Literatură germană în perspectivă comparată (probleme fundamentale ale comparatisticii, relaţiile literare transnaţionale, migraţia curentelor literare)
 • Literatură şi cultură. Estetică şi poetică (interferenţele dintre estetică şi poetică; analize interpretative ale unor momente esenţiale în evoluţia celor două discipline în spaţiul de limbă germană)
 • Filosofie şi hermeneutică. Şcoli germane (introducere în teoria şi istoria interpretării şi înţelegerii; hermeneutica şcolilor germane din secolele XIX şi XX)
 • Gândire socio-filosofică (introducere în conceptul de filozofie socială; ştiinţele sociale şi relaţia sociologie-filozofie socială)
 • Arta şi tehnica traducerii literare (urmărirea gradului de aplicabilitate a normelor la practica traducerii literare)
 • Limbă şi cultură. Semantică şi pragmatică (expunerea şi ilustrarea direcţiilor de cercetare în semantică şi pragmatică)
 • Cultura germană în spaţiul spiritual românesc (interferenţele lingvistice româno-germane în Transilvania pe plan fonologic, morfologic, sintactic şi lexical-semantic)
 • Limbă, religie şi cultură în evul mediu romano-german (raportul de interdependenţă dintre cultură şi religie în evul mediu romano-german)
 • Germania după 1945 (analiza evoluţiei Republicii Federale Germania în perioada de după 1945 până în prezent)
 • Metodologia studiilor culturale (analiza noilor curente din teoria culturii; prezentarea ştiinţei culturale ca noua paradigmă a ştiinţelor umaniste)
 • Literatură şi arte (conexiunea şi interdependenţa dintre arte; structurile intermediale)
 • Terminologia traducerilor (aprofundarea scopurilor pentru care se folosesc instrumentele terminologiei în domeniul traducerilor)
 • Sistemul mass-media german (noţiuni de bază cu privire la sistemul mass-media de limbă germană (Austria, Germania, Elveţia))

O catedră cu tradiţie într-o Universitate cu tradiţie

Catedra de limba şi literatura germană a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi a fost ı̂niinţată acum mai bine de o sută de ani (octombrie 1907), prin ea perindându-se nume sonore ale germanisticii din România.

O echipă cu experienţă

Toţi membrii catedrei, fără excepţie, au participat la stagii de perfecţionare sau cercetare în Germania, Austria sau Elveţia. În plus, lectoratele german şi austriac asigură în fiecare an prezenţa lectorilor străini, care iau parte activ la programul didactic.

O fereastră către Europa

Datorită numeroaselor parteneriate cu Universităţi din Germania şi Austria (Konstanz, Innsbruck, Freiburg, Göttingen, Dresda, Viena ş. a.) studenţii germanişti pot beneficia de burse de studiu, de cercetare sau pentru cursuri de vară în spaţiul de limbă germană.

O şansă în plus pentru o carieră de succes

Absolvenţii de germanistică pot lucra în domeniul traducerilor şi al interpretariatului (traducător autorizat, traducător al unei firme private, traducător în cadrul Instituţiilor Europene etc.), ca asistenti manager in firme, care utilizeaza limba germana, sau în învăţământul preuniversitar şi universitar (absolvenţii de master), in domeniul limbii si literaturii germane sau al studiilor culturale. Pe langa acestea, cu ajutorul unor cursuri aditionale, ei pot lucra si ca jurnalisti (presa, radio sau televiziune), ca agenti de vanzari, ca agenti publicitari in domeniul marketingului, precum si in serviciul diplomatic international din cadrul administratiei statului.